MP Neretva 16 – Nova Pazova
KRALJA PETRA I br.5
22330 Nova Pazova
Tel: 064 83 58 716